Немец Андрэ Бём: “Мару перакласці “Каласы пад сярпом тваім”

Каб пра­чы­таць у ары­гі­на­ле Ка­рат­ке­ві­ча, не­мец Анд­рэ Бём дас­ка­на­ла асво­іў бе­ла­рус­кую мо­ву. І так за­ха­піў­ся, што на­ват ма­гіс­тар­скую пра­цу пры­свя­ціў тво­рам лю­бі­ма­га пісь­мен­ні­ка.